DOAE MEETBOX - ระบบการประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับเจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้ระบบโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านตอนที่ลงทะเบียนการใช้งาน SSNET